Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. (PSSE) w konsorcjum ze Stowarzyszeniem Wolna Przedsiębiorczość Oddział Terenowy w Gdańsku (Lider Projektu) zrealizowało projekt pt. „Innovation BlackBelt – czarny pas w innowacjach” w ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”.

Głównym założeniem projektu było upowszechnienie w środowisku akademickim wiedzy związanej z innowacyjną przedsiębiorczością.

W zakresie realizacji celów założonych w projekcie przeprowadzono szereg działań, które podzielone zostały na 3 grupy tematyczne:

1. Działania szkoleniowe:
 • „Jump start – wyzwalanie innowacyjności” – uczestnicy warsztatów pod okiem ekspertów wykreowali i opracowali wybrane innowacyjne pomysły, a także przygotowali dla nich metodologię wdrażania.
 • „Business Plan – systematyzowanie innowacyjności” – seminarium poświęcone przygotowaniu biznesplanu w praktyce.
 • „Financial evaluation – analiza finansowa przedsięwzięć innowacyjnych” – uczestnicy seminarium poznali tajniki analizy finansowej w praktyce, oceny potencjału ekonomicznego innowacyjnych pomysłów.
 • „Innovation management – zarządzanie innowacjami” – doświadczeni eksperci zapoznali uczestników jak wykorzystać w praktyce innowacje w przedsiębiorstwie, w celu zwiększenia konkurencyjności rynkowej.
 • „Blue Ocean Strategy – strategiczne wyprzedzanie konkurencji” – warsztaty przedstawiające narzędzia kreowania wolnej i niezagospodarowanej przestrzeni rynkowej w oparciu o założenia oraz organizację pracy w ramach metodologii „Błękitnego Oceanu”.
 • „Hi-tech audit – czyli ile % innowacyjności w innowacji” – seminarium mające na celu przedstawienie metodologii wykonywania audytów technologicznych oraz oceny zaawansowania technicznego, technologicznego, jaki i potencjału innowacyjnego wybranych pomysłów/projektów.
 • „IP protection – jak chronić innowacyjne pomysły” – w czasie warsztatu została przeprowadzona analiza dostępnych narzędzi ochrony prawnej własności intelektualnej.

Każde z wyżej wymienionych szkoleń miało swoje 4 edycje. W czasie jednej edycji mogło wziąć udział maksymalnie 15 osób.

2. Działania informacyjno-promocyjne:
 • Innovation Cafe - spotkania odbywające się w GPN-T, pomiędzy pracownikami akademickimi i przedsiębiorcami, każde poświęcone innej, innowacyjnej dziedzinie gospodarki (np. spotkanie przedstawicieli branży biotechnologicznej, branży przedstawicieli telekomunikacyjnej
  i informatycznej, spotkanie przedstawicieli zajmujących się zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska itd.)
 • Innovation Guru - konwersatoria dla 25 uczestników z zaproszonymi gośćmi, reprezentującymi świat nauki i biznesu. Moderatorami dyskusji były osoby, które w zawodowej karierze osiągnęły powszechnie rozpoznawalny sukces, wdrażając lub rozwijając innowacyjne produkty i usługi.
 • Innovation Alert - cyklicznie wydawany newsletter, informujący o wszystkich ważnych inno- wydarzeniach i inno-faktach.
3. Działania doradcze

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. (PSSE)  jako Partner Projektu odpowiedzialna była m. in. za merytoryczną i praktyczną organizację: 28 spotkań szkoleniowych, które przyczyniły się do wzrostu kwalifikacji u minimum 60 uczestników, programu doradczego, którego celem było opracowanie planu rozwoju międzynarodowych przedsięwzięć biznesowych, 8 spotkań przedstawicieli świata biznesu i nauki mających na celu stworzenie pola do dyskusji u wymiany doświadczeń między tymi dwoma ośrodkami.

Głównym rezultatem przeprowadzonego projektu było podniesienie świadomości i wiedzy dotyczącej potrzeby i roli komercjalizacji badań oraz osiągnięć naukowych wśród przedstawicieli kadry akademickiej, studentów i absolwentów uczelni wyższych. Realizacja projektu miała na celu nabycie kompetencji w celu budowania postaw proinnowacyjnych, służących podnoszeniu potencjału innowacyjnego wśród przedstawicieli pomorskiego świata nauki.

Okres realizacji:

01.10.2012r. – 30.09.2013r.

Umowa nr:

43/PMKI/W/49-11.11/2012

Kontakt:

dps@strefa.gda.pl