Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (PSSE) w partnerstwie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym oraz Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym (Gdyńskie Centrum Innowacji) zrealizowała (od 1 lipca 2009 r.) w ramach Działania 1.5.2 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Projekt pt. „Wzmocnienie współpracy środowiska naukowego GUMed z podmiotami gospodarczymi o charakterze regionalnym i ponadregionalnym oraz rozwój przedsiębiorczości akademickiej w GUMed”. 

Celem Projektu było utworzenie i rozwój sieci transferu wiedzy i informacji pomiędzy GUMed jako przedstawicielem świata nauki, instytucjami otoczenia biznesu reprezentowanymi przez parki technologiczne, a przedsiębiorcami o charakterze lokalnym i ponadregionalnym. 

Zaplanowane w projekcie działania tj. konferencje, szkolenia i warsztaty, oscylowały wokół tematyki dotyczącej zakładania własnej firmy, pozyskiwania funduszy i partnerów do współpracy, zarządzania projektami, komercjalizacji wyników badań oraz prawa autorskiego i patentowego.

W celu stworzenia korzystnych warunków dla efektywnej współpracy środowiska naukowo-akademickiego z administracją publiczną i środowiskiem gospodarczym utworzono w ramach Projektu GUMed centralny punkt informacyjno-konsultacyjny ds. współpracy z otoczeniem gospodarczym (Business Point) oraz dwa dodatkowe punkty, usytuowane na terenie Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego oraz Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego (Science Point). 

Punkt kontaktowy ds. współpracy z nauką (Science Point) w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym miał za zadanie: 
  • promowanie oferty Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed) oraz innych uczelni wyższych i parków naukowo-technologicznych wśród przedsiębiorców zainteresowanych współpracą w ramach Projektu,
  • udzielanie informacji o możliwościach pozyskiwania funduszy unijnych,
  • prowadzenie skutecznej aktywizacji środowiska naukowego, a zwłaszcza zapewnienie wsparcia naukowcom w kontaktowaniu się z partnerami biznesowymi,
  • promocja Projektu, m. in. poprzez stronę www Projektu i materiały promocyjne,
  • aktualizowanie bazy danych o ofertach badań naukowych prowadzonych przez GUMed oraz indywidualne firmy współpracujące ze środowiskiem naukowym. 
Okres realizacji:

01.07.2009r. – 30.06.2011r.

Więcej informacji na temat organizowanych szkoleń, warsztatów realizowanych w ramach Projektu znajdą Państwo na stronie www.naukaibiznes.gumed.edu.pl

Umowa nr:

UDA-RPPM.01.05.02-00-007/08-00

Kontakt: 

dps@strefa.gda.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego