Rada Rozwoju Obszaru Gospodarczego

O RROG

Rada Rozwoju Obszaru Gospodarczego została powołana na podstawie art. 11 Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną sp. z o.o. Pełni funkcję opiniodawczo-doradczą dla Pomorskiej SSE, a jej spotkania odbywają się cyklicznie, nie rzadziej niż raz w roku.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego znajdujących się w granicach obszaru zarządzanego przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną oraz przedstawiciele rad dialogu społecznego.

Kontakt: RROG@strefa.gda.pl