Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (PSSE) zrealizowała Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pod nazwą „Od pomysłu do innowacji w przedsiębiorstwach zrzeszonych w Pomorskim klastrze ICT”. Projekt zrealizowano w ramach VIII Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 „Regionalne Kadry Gospodarki” jako działanie 8.2 „Transfer wiedzy”, poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”. Projekt był odpowiedzią na rosnące potrzeby przedsiębiorstw w zakresie szkoleń i doradztwa specjalistycznego prowadzonych przez pracowników uczelni wyższych w zakresie wdrażania przedsięwzięć innowacyjnych.

Celem głównym projektu było wzmocnienie współpracy pomiędzy sferą nauki i biznesu firm MŚP zrzeszonych w Pomorskim Klastrze ICT w województwie pomorskim. 

W ramach projektu planowana była realizacja celów szczegółowych:
  • zachęcanie firm MŚP do podejmowania działań innowacyjnych i planowania rozwoju firmy;
  • zdobycie przez pracowników firm MŚP praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach;
  • opracowanie nowych rozwiązań, mających na celu podniesienie poziomu innowacyjności firm MŚP z Pomorskiego Klastra ICT.
W ramach projektu planowana była realizacja zastępujących zadań:
  • realizacja modułów szkoleniowych dla pracowników przedsiębiorstw MŚP z Pomorskiego Klastra ICT;
  • realizacja doradztwa dla pracowników przedsiębiorstw prowadzona przez pracowników naukowych jednostek naukowych i uczelni w charakterze „Asystenta Innowacyjności”, który świadczył usługę doradczą podczas wdrażania innowacyjnych przedsięwzięć w okresie do 6 m-cy;
  • budowa bezpłatnej platformy internetowej, która umożliwia nawiązywanie kontaktów ze środowiskiem przedsiębiorców i biznesmenów. Dzięki temu możliwe było zastosowanie efektów własnej pracy badawczej w praktyce. Stwarza to okazję do rozwoju własnych zdolności i kariery naukowej, niejednokrotnie przynosi również wymierne korzyści finansowe.
Okres realizacji:

31.12.2012r. - 30.12.2014r.

Umowa nr:

UDA-POKL.08.02.01-22-012/12-00

Kontakt: 

dps@strefa.gda.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego