W ramach dofinansowania uzyskanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zrealizowano projekt ”Nie Lej Wody!”. Celem Projektu było przekazanie uczniom wiedzy na temat fundamentalnego znaczenia wody dla życia, oraz sposobów jej oszczędzania. Przedsięwzięcie w swoim założeniu miało uświadomić najmłodszym w jaki sposób woda krąży na Ziemi, a także przekazać i utrwalić postawy proekologiczne, które z łatwością można wprowadzić do codziennego życia.

Realizacja projektu zakładała organizację konferencji dla nauczycieli poruszającą zagadnienia ekologiczne. Celem spotkania było przybliżenie nauczycielom konieczności wplatania wątków ekologicznych, zarówno w wymiarze lokalnym jak i globalnym, do programu nauczania zintegrowanego w klasach I–III szkół podstawowych, a także omówienie oraz zaproponowanie metod i technik aktywizujących, które mogą stać się pomocne w procesie rozbudzenia zainteresowań zachowaniami proekologicznymi wśród uczniów. W konferencji wzięło udział czterdzieści jeden osób.

Kolejnym etapem projektu było opracowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla 1500 uczniów z klas I-III szkół podstawowych w Województwie Pomorskim (50 grup). Zajęcia miały na celu zobrazowanie najmłodszym zagadnienia braku powszechnej dostępności mieszkańców Ziemi do wody pitnej – głównie w krajach Trzeciego Świata, oraz ukazanie wynikających z tego faktu konsekwencji. Naszym zamierzeniem było także uwrażliwienie na praktykowanie w życiu codziennym postawy proekologicznej, przejawiającej się racjonalnym zużyciem wody. Podczas warsztatów dzieci dowiedziały się na temat zasobów wody na świecie, oraz sposobów jej oszczędzania. Zajęcia wzbogacone zostały o zwiedzanie hali wystawienniczej EduParku, w trakcie którego wyeksponowane zostało stanowisko interaktywne obrazujące obieg wody w przyrodzie.

W ramach projektu powstał także program edukacyjny o tematyce ekologicznej w postaci gry komputerowej umieszczonej na stronie internetowej EduParku. Gra polega na jak najszybszym zamykaniu przecieków wody, tak aby osiągnąć jak najmniejsze straty wody. Poprzez zabawę wyrabia ona u dzieci nawyk oszczędzania wody na co dzień w gospodarstwie domowym.

Projekt w swoim założeniu został tak opracowany, aby w sposób jak najbardziej efektywny dotrzeć do odbiorców, a także w sposób długofalowy zwiększyć świadomość i postawę proekologiczną.

Prace związane z Projektem rozpoczęto we wrześniu 2011 roku, a zakończono na koniec stycznia 2012 roku.

Umowa nr:

WFOŚ/D/711/218/2011

Kontakt: 

dps@strefa.gda.pl