Budowa gotowości parków naukowo-technologicznych i inkubatorów w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot do świadczenia nowych lub ulepszonych specjalistycznych usług proinnowacyjnych wraz ze stworzeniem kompleksowej platformy współpracy – projekt realizowany w ramach Działania 2.4.2 Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu na terenie Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt partnerski 

Liderem projektu jest Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni, a Partnerami: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. i Fundacja Gospodarcza.

Celem projektu 

jest profesjonalizacja działalności trzech instytucji otoczenia biznesu w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot, podniesienie kompetencji kadr oraz rozszerzenie oferty partnerów służącej stworzeniu lepszych warunków rozwoju dla pomorskich MŚP. Efektem projektu ma być przygotowanie do świadczenia 10 nowych lub ulepszonych specjalistycznych usług doradczych w odpowiedzi na popyt zgłaszany przez przedsiębiorców oraz stworzenie platformy informatycznej, umożliwiającej zarządzanie współpracą i zasobami partnerów.

Całkowity koszt realizacji projektu:

7 683 973,56 PLN

Całkowite dofinansowanie z budżetu środków europejskich wynosi 5 485 536,20 PLN w tym 3 369 536,00 PLN stanowi pomoc publiczną oraz 2 116 000,20 PLN stanowi pomoc de minimis.

Koszt realizacji Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. wynosi 4 723 350,00 PLN

Całkowite dofinansowanie dla Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. z budżetu środków europejskich wynosi 3 302 250,00 PLN, w tym 2 703 850,00 PLN stanowi pomoc publiczna oraz 598 400,00 PLN stanowi pomoc de minimis.

Okres realizacji projektu:

01.04.2017 r. - 31.12.2020 r.

Kontakt w PSSE:

Katarzyna Balcewicz
email: k.balcewicz@strefa.gda.pl