Tytuł projektu: 

„START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi Priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (POPW).

Partnerzy projektu: 

Liderem projektu jest Gmina Olsztyn/Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, partnerami: Gmina Miasto Ełk/Park Naukowo-Technologiczny w Ełku, BRAVE  VENTURE Capital Sp. z o.o., bChange Sp. z o.o., Business Supporter Sp. z o.o., ELTEL Networks Energetyka S.A., Fundacja Science Point, Instytut Przedsiębiorczości i Nowych Technologii Sp. z o.o., ITM Sp. z o.o., Politechnika Gdańska, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o., PRO-COMMERCE Maciej Kasperowicz, SAIA Sp. z o.o., Sprint S.A., THIS Sp. z o.o. Sp. K, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Zakład Mięsny "WIERZEJKI" J. M. Zdanowscy Spółka Jawna, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN.

Cel projektu: 

Celem projektu jest przygotowanie i realizacja Projektu polegającego na stworzeniu w makroregionie Polski Wschodniej kompleksowego programu wsparcia, który umożliwi stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu i rozwijaniu innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup. W ramach projektu zapewnione zostanie indywidualne wsparcie dla innowacyjnych startupów utworzonych na bazie pomysłu, z obszarów: ICT, Ekoenergetyka, Produkcja Żywności. 

Zadanie PSSE w projekcie:

Ocena wniosków w ramach preselekcji i panelu ekspertów w zakresie:

  • innowacyjności zgłoszonego pomysłu na poziomie co najmniej krajowym rozumianej jako „wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań”. Zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych;
  • zidentyfikowanych przewag konkurencyjnych;
  • potencjału biznesowego oraz kompetencji zespołu.
Wartość projektu: 

18 059 614, 18 PLN

Dofinansowanie: 

17 070 438,00 PLN 

Okres realizacji:

01.01.2019 r. - 31.08.2023 r.

Strona internetowa