Współpraca szkół branżowych, techników i uczelni z pracodawcami

Korzyści ze współpracy z pracodawcami:

Korzyści dla ucznia

 • Zwiększenie szans na zdanie egzaminu zawodowego
 • Zwiększenie szans na rynku pracy po zakończeniu nauki
 • Możliwość praktyk u pracodawców stosujących innowacyjne rozwiązania i narzędzia
 • Nabywanie kompetencji społecznych
 • Weryfikacja zainteresowań zawodowych
 • Uczenie się w naturalnych warunkach pracy
 • Zrozumienie mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw i poznanie realiów rynku pracy

Korzyści dla szkoły

 • Korelacja kształcenia z potrzebami pracodawców w regionie
 • Zapewnienie praktycznej nauki zawodu
 • Zapewnienie miejsc pracy dla absolwentów
 • Lepsze postrzeganie szkoły dzięki lepszym kwalifikacjom uczniów
 • Większy napływ uczniów, poprawa sytuacji finansowej szkoły
 • Promocja uczenia się przez całe życie
 • Rozwój i unowocześnienie bazy technologicznej
 • Doskonalenie kadry szkoły przez pracodawców
 • Dostęp do nowych technologii

Korzyści dla samorządu

 • Zmniejszanie problemu bezrobocia absolwentów
 • Przeniesienie ciężaru aktywizacji zawodowej na proces kształcenia
 • Inwestycja w kształcenie ustawiczne osób aktywnych zawodowo (kadra szkoły, doradcy zawodowi)
 • Atrakcyjny ośrodek kształcenia w regionie
 • Wzrost zainteresowania inwestorów (dostosowana kadra i/lub możliwość dostosowania profilu poprzez otwartość szkół)
 • Zapobieganie emigracji młodych ludzi z regionu
 • Podniesienie rangi kształcenia zawodowego

Współpracuj z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną: