• 05CZE 2024

  • Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym 348.PSSE

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 80-172 Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3 na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony nr 348/PSSE na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o.


1. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działki o nr:
a) 691/1 o pow. 0,0069 ha (udział w działce 1024/1093), dla której Sąd Rejonowy w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą GD1Y/00126805/0,
b) 691/2 o pow. 0,1024 ha (udział w działce 1024/1093), dla której Sąd Rejonowy w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą GD1Y/00111328/4,
c) 693/1 o pow. 0,0369 ha (udział w działce 366/735), dla której Sąd Rejonowy w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą GD1Y/00126809/8,
d) 693/2 o pow. 0,0366 ha (udział w działce 366/735), dla której Sąd Rejonowy w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą GD1Y/00111332/5,
e) 700 o pow. 0,1303 ha (udział w działce 3618/14138), dla której Sąd Rejonowy w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą GD1Y/00111392/3.


Przedmiotem przetargu jest ww. nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych.