• 12PAZ 2023

  • Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym nr 340/PSSE

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 80-172 Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3 na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony nr 340/PSSE na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o.


W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca:
− działkę o nr 203/20 o powierzchni 8,3310 ha, położoną w Grudziądzu, będącym miastem na prawach powiatu, gmina m. Grudziądz, w obrębie 0162, woj. kujawsko-pomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr TO1U/00042547/3.


Nieruchomość stanowi własność Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Przedmiotem przetargu jest ww. nieruchomość. Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych.