• 12PAZ 2023

  • Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym nr 339/PSSE

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 80-172 Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3 na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony nr 339/PSSE na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność
Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę o nr 10/42 o powierzchni 0,8108 ha., położona w obrębie Tczewa, gmina miejska Tczew, powiat tczewski, województwo pomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Tczewie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą GD1T/00030053/0. Nieruchomość stanowi własność Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Zgodnie z wzmianką o nr DZ. KW. / GD1T / 7031 / 23 / 1 z dnia 19 września 2023 r. w dziale I-O KW nr GD1T/00030053/0 złożony został wniosek o założenie nowej księgi wieczystej dla ww. działki o wpis Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. w dziale II nowozałożonej KW jako właściciela.