• 31SIE 2023

 • Ogłoszenie o aukcji nr 334/PSSE

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 80-172 Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3 na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610) ogłasza aukcję nr 334/PSSE na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. oraz prawa własności nieruchomości oraz rzeczy ruchomych stanowiących własność Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o.

1. W skład mienia objętego aukcją wchodzą:
a) nieruchomość gruntowa zabudowana stanowiąca działkę o nr 586 o powierzchni 0,1036 ha, położona w obrębie 0026 Śródmieście, w Gdyni będącej miastem na prawach powiatu, gmina m. Gdynia, woj. pomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą GD1Y/00035886/6. Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (PSSE sp. z o.o.),|
b) 53/10000 udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Gdyni, stanowiącej działki o nr 649, 628, 669, 572/1, 572/2, 572/3, 583, 575, 676/1, 676/2, 676/3, 676/4, 676/5, 676/6, 676/7, 578, 580, 609/1, 609/3, 609/4 i 588 o łącznej powierzchni 1,8094 ha, dla których Sąd Rejonowy w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1Y/00095390/0. Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa i znajduje się we współużytkowaniu wieczystym:

 •  ”GAFAKO” sp. z o.o.,
 • FAST GRITBLASTING sp. z o.o.,
 • STOCZNIA REMONTOWA ”NAUTA” S.A.,
 • ”CRIST” S.A.,
 • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.,
 • ARP S.A.,
 • ”STALKONE” sp. z o.o.,
 • ”HYDROMEGA” sp. z o.o.,
 • Marzena Elżbieta Szpilman i Bogdan Wojciech Szpilman.

2. Nieruchomość opisana w pkt 1 lit. a) niniejszego ogłoszenia jest częściowo zabudowana.
W obrębie działki o nr 586 posadowione są następujące budynki/budowle oraz rzeczy ruchome:

 • stanowiący odrębną nieruchomość budynek stacji ratownictwa Ga-39 PSSE sp. z o.o., murowany, o pow. użytkowej 855,8 m2, wyposażony w 5 stanowisk postoju pojazdów ciężarowych,
 • stanowiący odrębną nieruchomość budynek biurowo-socjalny Gs-39 PSSE sp. z o.o., murowany, o pow. użytkowej 253,4 m2,
 • ściana ćwiczeń dla strażaków PSSE sp. z o.o. posadowiona przy budynku biurowo-socjalnym Gs-39,
 • urządzenie wentylacji mechaniczno-wyciągowej PSSE sp. z o.o., typ WOMB-1000, znajdujące się w garażu budynku Ga-39 z częścią wentylatora osiowego i wyrzutnią kominową zamontowaną poza budynkiem,
 • część zbiorczego kanału przełazowego PSSE sp. z o.o., w którym znajdują się sieci ciepłownicze firmy OPEC sp. z o.o., kable sieci średniego napięcia ENERGA OPERATOR S.A., kable niskiego napięcia różnych podmiotów, nienależące do PSSE sp. z o.o.,
 • część parkingu z 1 latarnią oświetleniową, należącego do PSSE sp. z o.o.
 • przyłącze kanalizacji sanitarnej PSSE sp. z o.o., stanowiące odrębną budowlę, zlokalizowane na działkach nr 588 i 676/3 (obręb 0026 Śródmieście w Gdyni) – połączenie z kolektorem operatora - Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni (PEWIK Gdynia),
 • przyłącze wodociągowe PSSE sp. z o.o., stanowiące odrębną budowlę, zlokalizowane na działkach nr 586 i 676/3 (obręb 0026 Śródmieście w Gdyni) – połączenie z siecią operatora -Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni (PEWIK Gdynia).

Przedmiotem aukcji jest całość ww. mienia należącego do PSSE sp. z o.o., wyłączeniem kanalizacji deszczowej. Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych.

Szczegóły ogłoszenia znajdą Państwo w załączniku