• 09MAJ 2023

  • Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym 333.PSSE

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 80-172 Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3 na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony nr 333/PSSE na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca:
− działkę o nr 17/26 o powierzchni 1,3162 ha położoną w obrębie 0008 Ostaszewo, gmina Łysomice, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą TO1T/00095397/1. Nieruchomość stanowi własność Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Przedmiotem przetargu jest ww. nieruchomość. Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych. Działka o nr 17/26 jest objęta Uchwałą nr XXIX/152/05 z dnia 10.06.2005 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łysomice w jednostce strukturalnej Ostaszewo i jest przeznaczona na teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz terenu zabudowy usługowej (5P/U).