• 23MAR 2023

  • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna podąża ścieżką zrównoważonego rozwoju

Budowa farm fotowoltaicznych, sztuczna inteligencja zarządzająca systemem ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej - realizacja celów biznesowych, może iść w parze z ochroną środowiska, co udowadnia Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Spółka realizuje projekty ekologiczne dzieląc się dobrymi praktykami z przedsiębiorcami.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna jest liderem wśród specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Działa z ramienia Polskiej Strefy Inwestycji, odpowiadając za kompleksową obsługę inwestorów w części województwa pomorskiego oraz w województwie kujawsko - pomorskim. Strefa udziela pomocy publicznej w postaci ulgi podatkowej na nowe inwestycje, ponadto służy przedsiębiorcom pomocą o charakterze konsultacyjno-doradczym oraz wspiera ich w poszukiwaniach dobrze wykwalifikowanej kadry. Realizując tak szerokie cele biznesowe PSSE nie zapomina przy tym, o minimalizowaniu wpływu na środowisko.

Audyt energetyczny narzędziem wspierającym inwestycje

W 2021 roku Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna wykonała audyt efektywności energetycznych należących do niej obiektów. W skutek tych działań PSSE we współpracy z Krajową Agencją Poszanowania Energii stworzyła raport energetyczno-ekonomiczny, w którym opracowała przedsięwzięcia modernizacyjne przewidziane na lata 2021-2023.

- Pierwszym efektem wykonanych audytów jest pozyskanie Świadectwa Efektywności Energetycznej o wartości 17,225 toe wydanego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Docelowo chcemy pozyskać świadectwa o łącznej wartości 75,205 toe.  W 2022 roku  zakończyliśmy już I etap modernizacji obejmujący zaprojektowanie i wymianę opraw oświetlenia ulicznego na LED w lokalizacjach Kartoszyno oraz Ostaszewo (łącznie ok. 200 szt. opraw). Zrealizowaliśmy również modernizację węzłów cieplnych w budynkach kompleksu Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdańsku i wystąpiliśmy do Prezesa URE o wydanie kolejnych Świadectw Efektywności Energetycznej – wyjaśnia Krzysztof Chajewski Dyrektor Działu Obsługi Technicznej PSSE.

Niższe zużycie ciepła dzięki sztucznej inteligencji

W celu poprawy efektywności energetycznej największego obiektu należącego do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, czyli Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego, zainstalowano na dachach panele fotowoltaiczne. Łączna moc paneli to na razie 100 kWp. Jest to pierwszy etap inwestycji. Efektem pracy instalacji są realne oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, ponieważ 100% produkcji zużywamy w autokonsumpcji. Do dnia dzisiejszego energia wyprodukowane przez instalację wynosi ponad 63MWh, co przekłada się, oprócz oczywistych korzyści takich jak niższe rachunki, na środowisko w postaci redukcji emisji CO2 o ponad 25 ton i jako ekwiwalent posadzonych drzew w liczbie ponad 740 sztuk.

Ponadto dotychczasowy system sterowania, regulacji i zarządzania ciepłem,  oparty na prostym pomiarze temperatury zewnętrznej został zastąpiony przez rozwiązanie predykcyjne biorące pod uwagę temperaturę prognozowaną, uzupełnioną szeregiem dodatkowych czynników, takich jak przewidywane nasłonecznienie, opady, wilgotność powietrza, czy prędkości wiatru, przy stale monitorowanej temperaturze wewnętrznej. Takie rozwiązanie wprowadzono we współpracy z firmą Kiona, zajmującą się oprogramowaniem i usługami do technicznego zarządzania nieruchomościami, optymalizacji energii z AI oraz monitorowaniem środowiska i energii.

 - Celem modernizacji było zmniejszenie zużycia ciepła w budynkach Gdańskiego Parku, wykorzystywanego na potrzeby centralnego ogrzewania, wentylacji i ciepła technologicznego, przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu cieplnego najemców. Ważnym czynnikiem zmiany było także ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, powstających podczas produkcji ciepła – dodaje Krzysztof Chajewski.

Farmy fotowoltaiczne zasilą infrastrukturę PSSE

Kolejnymi działaniami przewidzianymi do realizacji w 2023 r. przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną jest budowa kilku mikroinstalacji fotowoltaicznych w podstrefach Tczew, Żarnowiec i Ostaszewo, które będą zasilać infrastrukturę wodno-kanalizacyjną oraz oświetlenie dróg wewnętrznych. Zrealizowana zostanie także kompleksowa wymiana opraw oświetleniowych na LED w budynkach Gdańskiego Parku Naukowo - Technologicznego. Dokonując wybranych modernizacji Spółka znacząco poprawi efektywność energetyczną swoich obiektów, zredukuje ślad węglowy oraz przyczyni się do oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej.

- Minimalizowanie wpływu na środowisko naturalne to nie tylko kierunki rozwoju naszej Spółki, ale także jej polityka. Do proekologicznych przedsięwzięć zachęcamy naszych inwestorów i partnerów biznesowych, dzieląc się dobrymi praktykami i zastosowanymi rozwiązaniami. Ponadto w działania ekologiczne angażujemy także naszych pracowników. Wspólne sadzenie drzew, czy sianie łąk kwietnych, niesie za sobą nie tylko korzyści dla środowiska, ale także integrację Zespołu – wyjaśnia Maciej Kazienko Wiceprezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

- Obecnie spółka przystępuje do realizacji dużych projektów inwestycyjnych w obszarze energetyki odnawialnej. Wychodzimy naprzeciw potrzebom własnym i naszych inwestorów. Potrzeby własne to konieczność uzupełnienia pozostałego zapotrzebowania na energię elektryczną a także wygenerowanie dodatkowych przychodów dla spółki, wobec rosnących kosztów utrzymania majątku oraz zmiany struktury przyszłych przychodów. Potrzeby naszych inwestorów to konieczność zaopatrzenia w „zieloną energię” w celu likwidacji tzw. śladu węglowego w końcowym produkcie. To także korzyści ekonomiczne, gdyż produkowaną energię chcemy ostatecznie sprzedawać „po sąsiedzku” z wykorzystaniem tzw. linii bezpośredniej. Planowane inwestycje opiewają na łączną moc ok. 30 MWp. Chcemy naszym inwestorom w przyszłości oferować tereny inwestycyjne wraz dostępem do taniej, „zielonej energii” – dodaje Maciej Kazienko