Wstecz

Aktualności

Data publikacji: 13.05.2016

Zaproszenie do składania Zgłoszeń Inwestora firmy zainteresowane działalnością na Wyspie Ostrów w Gdańsku

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zaprasza do składania zgłoszeń inwestorów podmioty zainteresowane prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Wyspy Ostrów w Gdańsku, objętej granicami Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

1. Tereny o łącznej powierzchni 23,3261 ha są własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie i są położone w granicach administracyjnych Morskiego Portu Gdańsk, na terenie Wyspy Ostrów w Gdańsku.

2. Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska zatwierdzonego Uchwałą Nr XVIII/431/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 20 grudnia 2007 r. dla gruntu określono funkcję produkcyjno-usługową.

3. Nieruchomości są zabudowane i posiadają dostęp do infrastruktury. W celu wizytacji terenu, wglądu do map oraz pozyskania dokładnych informacji prosimy kontaktować się z Prezesem Zarządu PSSE Media Operator sp. z o.o.: Piotr Dziadul, 575 993 340,

4. Zgłoszenia Inwestora sporządzone w języku polskim, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia, należy dostarczyć w formie pisemnej do PSSE sp. z o.o. na adres: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.06.2016 r. do godz. 14.30.

5. Priorytetową branżą jest gospodarka morska, ale inne działalności nie są wykluczone.

6. Niniejsze zaproszenie ma charakter zapoznawczy i nie można stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec terenów, o których mowa w ust. 1 niniejszego zaproszenia. Przetarg pisemny nieograniczony lub przetarg łączny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego oraz/lub wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej będzie odbywać się na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 282) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2048).

zalacznik nr 1 do zaproszenia - zgloszenie inwestora.doc