Przepisy prawne

projekt zmian strukturalnych w oświacie

W czerwcu bieżącego roku Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło projekt zmian strukturalnych w oświacie, w tym w zakresie szkolnictwa zawodowego. Obecnie zmiany te przybrały kształt projektu nowej ustawy oświatowej.  I tak w art.18 oraz art.19  opisana została nowa struktura szkolnictwa – od roku szkolnego 2017/2018  wygaszane mają być gimnazja zastępowane 8.klasową szkołą podstawową , po jej ukończeniu młody człowiek może wybrać 4.letnie liceum ogólnokształcące,  albo wybrać ścieżkę kształcenia zawodowego.

Wygląda ona następująco: dotychczasowe szkoły zawodowe zastąpione zostaną szkołami branżowymi pierwszego stopnia (trzyletnią) oraz drugiego stopnia (dwuletnią). Szkoła branżowa I stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie w branżowej szkole II stopnia.

 Szkoła II stopnia  umożliwi uzyskanie branżowego świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Projekt zakłada także pozostawienie dotychczasowego technikum, ale już 5.letniego; jego ukończenie umożliwi uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego oraz uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie.

Tak więc szkoły branżowe dadzą młodemu człowiekowi szansę uzyskania konkretnego zawodu , a pracodawcy wykwalifikowanego pracownika posiadającego odpowiednio wykształcenie zasadnicze i średnie branżowe. Kończące się egzaminem maturalnym technikum otwiera uczniom możliwość dalszego kształcenia na wyższej uczelni , a także po zdaniu egzaminu,  dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Reforma szkolnictwa zawodowego idzie także w kierunku promocji upowszechniania kształcenia dualnego, rozumianego jako zatrudnianie przez przedsiębiorców uczniów szkół branżowych jako młodocianych pracowników. Możliwość odbywania praktycznej nauki zawodu w różnych formach stwarzało już Rozporządzenie MEN z roku 2015. Omawiany projekt ustawy oświatowej konkretyzuje tę kwestię odpowiadając m.in. na zgłaszane wobec MEN uwagi przedsiębiorców. Chodzi przede wszystkim o doprecyzowanie przepisów,  szczególnie w kwestiach finansowania nauki zawodu w zakładach pracy. Kwestie te zawarte są w artykułach 120-122 projektu ustawy. Artykuł 122 podaje nawet konkretne kwoty dofinansowania kosztów kształcenia w zakładzie pracy.

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12289958/12379204/12379205/dokument244689.pdf